Image
Programma
Grote Zaal
Kleine Zaal
Atriumzaal
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
Ontvangst
09:00 - 09:30

Historie van het e-Health Citrien programma
09:30 - 09:40
Drs. Cathy van Beek

Cathy van Beek (1956) runt vanaf 2018 haar eigen bedrijf. Ze boogt op meer dan 40 jaar ervaring in diverse functies in de zorg waarvan 20 jaar als bestuurder. De laatste functies waren respectievelijk bestuurder van de Sint Maartenskliniek, vice voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit en de laatste 6 jaar als bestuurder patientenzorg en duurzaamheid van het Radboudumc. De laatste jaren was ze in NFU–verband voorzitter van de regiegroep Citrienfonds en de stuurgroep E-Health. Ze was in 2016 dagvoorzitter van NRC-live event zorgtechnologie. Ze is momenteel vanuit VWS Kwartiermaker Duurzame Zorg en onafhankelijk voorzitter van Akwa, het KwaliteitsInstituut GGZ. Zowel voor de houdbaarheid van de planet als van de (psychiatrische) zorg is E-Health naar haar overtuiging cruciaal. Ook in het (multiprofessioneel) onderwijs is digitalisering van groot belang. Zij is voorzitter Raad van Toezicht van Kennisnet dat de infrastructuur maar ook de digivaardigheden van de de docenten moet bevorderen.

e-Health Citrien, blik op de toekomst
09:40 - 09:50
Drs. Mirjam van Velthuizen

Mirjam van Velthuizen is sinds 15 oktober 2013 lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Zij heeft de domeinen Bedrijfsvoering, Financiën, Digitalisering, IT, Duurzaamheid, Huisvesting en een aantal divisies in haar portefeuille. In 2000 trad zij in dienst bij het UMC Utrecht, waar zij gedurende tien jaar verschillende leidinggevende functies heeft bekleed. In 2010 is zij benoemd als Lid Raad van Bestuur bij Rivas Zorggroep met als aandachtsgebied het Beatrixziekenhuis, voordat zij medio oktober 2013 toetrad tot de raad van bestuur UMC Utrecht. Mirjam studeerde Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 1996-1999 werkte zij als extern organisatie adviseur bij organisatieadviesbureau Inter-Orga bv.

Citrien programma e-Health en de verbinding naar de andere Citrien programma’s
09:50 - 10:00
Dr. Helen Mertens

Dr. Helen Mertens (1969) is sinds maart 2017 lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Zij is gynaecoloog sinds 2002 en promoveerde in datzelfde jaar op een gynaecologisch oncologisch onderwerp (Observational studies in human endometrium and endometrial cancer). Zij combineerde vanaf haar aanstelling in 2002 in het Orbis MC de directe patiëntenzorg met diverse leidinggevende en bestuurlijke taken. Van 2010 tot aan de fusie tot Zuyderland MC was zij o.m. Medisch Directeur van Orbis MC in Sittard. Sinds haar aanstelling in het Maastricht UMC+ is zij voltijds bestuurlijk actief. Haar specifieke portefeuille betreft Opleiding, Kwaliteit/Veiligheid en diverse RVE’s.

e-Health Citrien nu!
10:00 - 10:10
Prof. dr. Marlies Schijven

Professor Marlies Schijven (geboren 1969) is gezondheidswetenschapper, chirurg en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit der Geneeskunde. Zij studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en vervolgens aan de Universiteit Maastricht, waar zij de doctoraal examens van de studies Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde beiden cum laude behaalde. Zij startte haar opleiding tot chirurg in 1998, en promoveerde tijdens haar assistententijd op het onderwerp Virtual Reality in de laparoscopische chirurgie. Sinds 2006 is Marlies werkzaam als chirurg. Sinds 2009 is zij aangesteld als staflid chirurgie in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Zij is hier chirurg, Principal Educator en begeleidt promovendi. Voor het elektronische patiëntendossier van het AMC-VUmc is zij benoemd op het thema ‘eigenaar MyChart / Mijn Dossier’. In 2015 werd Marlies benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Haar leeropdracht betreft het veld van Mobile Healthcare, Simulation en Serious Gaming.

Woord door Mr. Drs. Bruno Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport
10:10 - 10:20
Mr. Drs. Bruno Bruins

Wisseling zalen
10:20 - 10:30

Blue Button versus PGO-koppeling
10:30 - 10:50
Willeke Mennen
Digitale verbondenheid
Management

De Blue Button is een begrip in Amerika. ChipSoft heeft deze term overgenomen om de download van de gegevens door de patiënt aan te duiden. Daarnaast is er een koppeling met (verschillende) PGO’s. Dit realiseert ChipSoft via het Zorgplatform. In het Erasmus wordt de Blue Button en het Zorgplatform (nog in onderhandeling ) in HiX 6.1 geïmplementeerd door ChipSoft. In deze workshop gaat Willeke in op de verschillen en overeenkomsten van deze data-uitwisseling, de inrichting, aandachtspunten tijdens het project en belangrijke tips & trucs.

Willeke Mennen, Erasmus MC, Projectleider sr. Implementatieconsultant

Competenties en vaardigheden voor e-Health bij dementie
10:50 - 11:10
Dr. Astrid Hooghiemstra
Digitale interactie
Medisch specialist
Verpleegkundige

Een online forum voor de website van het VUmc Alzheimercentrum, om zo de interactie te vergroten tussen patiënten, mantelzorgers en professionals. Dat is de uitkomst van het project ‘Competenties en vaardigheden voor e-Health bij dementie’. Ook werd een blog gestart waarin de wetenschappers van het centrum over hun onderzoek schrijven in begrijpelijke taal. Met steun van het NFU-Citrienfonds werden niet alleen deze interactieve modules ontwikkeld, er werd ook onderzocht wat de randvoorwaarden voor succesvol gebruik zijn.
Tijdens deze sessie gaat Astrid Hooghiemstra in op het proces dat tijdens dit project is doorlopen. Ze laat succesfactoren zien maar met name ook uitdagingen, want daar ligt de echte les: in kleine stapjes tot steeds betere kennis komen om steeds betere digitale oplossingen te bieden aan mensen met cognitieve problemen.
https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/een-interactieve-website-alzheimer-centrum/

Patiënt coach
11:10 - 11:30
Dr. Jacob Sont
Digitale interactie
Medisch specialist
Verpleegkundige

In het project PatientCoach is een elektronische patiëntprofielkaart ontwikkeld voor patiënten met een chronische aandoening, die door de patiënt wordt ingevuld en uitmondt in een individueel zorgplan dat primair niet de medische agenda als uitgangspunt neemt, maar de wensen, doelen en problemen van de patiënt. Tijdens deze sessie vertelt bedenker Jacob Sont hoe hij in samenwerking met patiënten en zorgverleners tot de ideale interface kwam en welke hindernissen genomen moesten worden om de profielkaart veilig, privacyproof en schaalbaar te maken. https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/patient-coach/

Dr. Jacob Sont, LUmc, Projectleider, Associate professor | Principal investigator

Persoonlijk gezondheidsdossier “Look and Feel”
11:30 - 11:50
Dr. Esther Metting
Digitale verbondenheid
Medisch specialist
Verpleegkundige

In het project ‘PGD ‘Look and feel’ is door middel van kwalitatief onderzoek geëvalueerd in hoeverre de bestaande conceptversie van een persoonlijk gezondheidsdossier voor ouderen gebruikersvriendelijk en levensvatbaar is. Voorlopige resultaten laten zien dat ouderen met name moeite hebben met navigeren in het dossier. Bovendien vinden de meesten de zelfmanagement opties handig voor een ander, maar niet voor zichzelf. Inzage in de eigen medische gegevens vinden ouderen wel interessant. Tijdens deze sessie bespreekt Esther Metting wat de onderzoekers hebben ontdekt over de wensen van kwetsbare ouderen met betrekking tot hun gezondheidsdossier en wat dat betekent voor de ontwikkeling van dergelijke online omgevingen voor ouderen. https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/look-and-feel-pgd/

Dr. Esther Metting, UMCG, Projectleider Epidemiologist/Behavioral scientist

E-Health literacy
11:50 - 12:10
Drs. Marco Boonstra
Digitale interactie
Medisch specialist
Verpleegkundige

Ongeveer een kwart van de patiënten met een chronische nierziekte heeft moeite met het begrijpen en toepassen van informatie om de eigen gezondheid te bevorderen. In het project ‘E-Health Literacy’ is gewerkt aan het ontwerp van een prototype e-health-applicatie voor dialysepatiënten met lage digitale vaardigheden. In testsessies met de patiënten is onderzocht wat zij nodig hebben om toepassingen gebruiksvriendelijk te maken en of zij, door op een laagdrempelige manier met e-health kennis te maken, eerder geneigd zijn deze in de toekomst te willen gebruiken. Tijdens deze sessie geeft Marco Boonstra inzicht in de belangrijkste barrières voor nierpatiënten met lage gezondheidsvaardigheden om e-health te omarmen en gaat hij het gesprek aan over de vraag in welke mate zijn aanpak bruikbaar kan zijn voor patiënten in bredere zin. https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/competenties-en-vaardigheden-e-health-literacy/

Drs. Marco Boonstra, UMCG, PhD-onderzoeker bij Dialyse Centrum Groningen

Lunchpauze met gelegenheid tot netwerken
12:10 - 13:10

E-Health partnership
13:10 - 13:30
Dr. Margot Jager
Digitale interactie
Medisch specialist
Verpleegkundige

Het is een valkuil om te denken dat ouderen niet zitten te wachten op e-health. Ze zijn vaak sceptisch en hebben weinig vertrouwen in hun ICT-vaardigheden, maar wanneer een toepassing duidelijk is en vanzelfsprekend in het gebruik, kunnen zij er veel baat bij hebben. In het project e-health Partnership wordt een lijst met kwaliteitscriteria ontwikkeld waaraan een digitaal Persoonsgehouden Gezondheids Dossier (PGD) voor thuiswonende ouderen (75+) moet voldoen. Tijdens deze sessie vertelt Margot Jager hoe ze met haar team de e-health-behoeften van ouderen in kaart bracht. Ze deelt de resultaten van focusgroepen en vragenlijsten. Ook het perspectief van zorgverleners is meegenomen. https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/e-health-partnership/

Dr. Margot Jager, UMCG, Projectleider, Postdoctoraal onderzoeker

Telemonitoring en big data
13:30 - 13:50
Dr. Pieter Kubben
Digitale interactie
Medisch specialist
Management

Ondanks prachtige platforms als Parkinsonnet waar patiënten ervaringen delen, zijn we nog niet in staat om neurologische aandoeningen op day-to-day basis goed te volgen. In het project ‘Telemonitoring en big data’ wordt een monitoring systeem ontwikkeld waarmee Parkinson- en Tremorpatiënten hun ziektebeeld hoogfrequent kunnen monitoren. Het systeem bestaat uit wearables, die permanent iemands bewegingspatronen meten, en uit een mobiele applicatie die een aantal keren per dag vragen aan de patiënt stelt over diens welbevinden.
Tijdens deze sessie zal Pieter Kubben vertellen waarom deze systematiek een verbetering zal zijn (of: betekent) voor de zorg en welke inzichten tijdens de ontwikkeling ervan zijn opgedaan. https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/tremor-controle-smartwatch/

Dr. Pieter Kubben, Maastricht UMC+, stuurgroeplid, Projectleider

Communicatie met patiënten via het patiëntenportaal
13:50 - 14:10
Drs. Brechje Schreinemakers
Digitale interactie
Medisch specialist

Het aantal gebruikers van het patientportaal in het Radboudumc neemt toe. Wat zijn de ervaringen van artsen en patiënten als hierin ook de poliklinische artsennotities worden meegenomen?

Brechje Schreinemakers neemt u in deze presentatie mee in de resultaten:
Is er bij gebruikers behoefte aan de toevoeging van poliklinische artsennotities?
Hoe denken niet-gebruikers en gebruikers erover, wat zijn hun verwachtingen?
Komen ervaringen overeen met verwachtingen?
Is er draagvlak voor ziekenhuisbrede (regionale / landelijk) invoer van een inzagesysteem?
Wat zijn volgens gebruikers voor- en nadelen?
Welke factoren zijn in het gebruik belangrijk voor patiënten én artsen?
Welke technische en logistieke aspecten komen erbij kijken?
Wat gebeurt er op communicatievlak en arts-patiëntrelatie?


Drs. Brechje Schreinemakers, Radboud UMC, Projectleider, Arts-onderzoeker

Zorgverlener en patiënt leren delen
14:10 - 14:30
Dr. Dirk Ubbink
Digitale interactie
Medisch specialist
Management

Tegenwoordig kun je niet meer om ‘gedeelde besluitvorming’ heen. Veel patiënten willen graag meedenken of meebeslissen als het gaat om beslissingen over hun hun gezondheid of aandoening, maar weten nog niet goed hoe zij dit kunnen doen. Ook door zorgverleners wordt ‘samen beslissen’ nog onvoldoende toegepast. In deze sessie zult u kennismaken met de twee nieuw ontwikkelde e-learnings over gedeelde besluitvorming; één is bedoeld voor zorgverleners, de andere voor patiënten. Deze e-learnings geven uitleg over wat gedeelde besluitvorming is, waarom het belangrijk is en hoe het kan worden uitgevoerd in het gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Deze algemene e-learnings zijn geschikt om te gebruiken bij vrijwel alle situaties en aandoeningen, bijvoorbeeld om patiënten voor te bereiden op het spreekkamergesprek, of voor onderwijs, nascholing en training van zorgverleners. De e-learnings zijn beschikbaar voor (de websites van) patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, zorginstellingen en huisartsen.

Dr. Dirk Ubbink, AMC, Projectleider, Principal Investigator

HeartGuard and wearables in adults with congenital heart disease: how do they fit?
14:30 - 14:50
Dr. Mark Schuuring
Digitale interactie
Medisch specialist
Verpleegkundige

De ervaringen die met een mobile health programma (Hartwacht) bij patiënten met een aangeboren hartafwijking zijn opgedaan zullen worden besproken. Vaak krijgen patiënten met een aangeboren hartafwijking (AHA) op latere leeftijd last van hartfalen of ritmestoornissen. Met het mobile health programma wordt gepoogd de zorg rondom deze patiënten groep te verbeteren door vroeg achteruitgang te herkennen en waar mogelijk patiënten op afstand gerust te kunnen stellen. Dit wordt gedaan met bloeddruk en gewicht metingen, en ECG registraties. De eerste stap was een vragenlijst om de behoefte en het huidige gebruik van mobile health te inventariseren. Daarna is er gezocht naar de meest geschikte patiënten voor mobile health. Dit is gedaan door de groep met de meeste bereidheid tot gebruik van mobile health te combineren met de groep van patiënten met de meeste zorgconsumptie uit retrospectief onderzoek. Als derde zijn de patiënten gevraagd om mee te doen met het mobile health programma. Het doel is om spoedeisende hulp bezoeken en ongeplande ziekenhuis opnames te reduceren.

Dr. Mark Schuuring, AMC, Projectleider, Cardioloog in opleiding AMC

Pauze
14:50 - 15:10

Programma evaluatie: Wat heeft het programma opgeleverd?
15:10 - 15:45
Drs. Anneloek Rauwerdink

Tijdens deze afsluiting zal Anneloek Rauwerdink u meenemen in de resultaten van het Citrienfonds NFU e-Health programma. Zijn de voorafgestelde deliverables gehaald? Wat zijn de kritieke succesfactoren en barrières bij de uitvoering van e-Health projecten?

Drs. Anneloek Rauwerdink, Programma Promovendus, Arts-onderzoeker

e-Health, is het wat het lijkt?
15:45 - 16:30
Victor Mids

Als afsluiting van deze enerverende dag waarin u kennis heeft kunnen nemen van de (wetenschappelijke) projecten…zal Victor Mids, illusionist en arts, bekend van het programma ‘MindF*ck’ waarmee hij een groot televisiepubliek trekt de dag afsluiten. Laat u meenemen in zijn wereld, waar hij wetenschap, eHealth en illusie op wondere wijze verbindt.
Victor Mids, illusionist en arts

MyHeartCounts
10:30 - 10:50
Dr. Tobias Bonten
Digitale interactie
Management
Onderzoekers

MyHeart Counts is een in de Verenigde Staten zeer succesvolle app, gebaseerd op het platform Researchkit van Apple. Hartpatiënten gebruiken hem om hun data rond ziekte en leefstijl te delen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Voor dit project is de app vertaald naar de Nederlandse situatie en er is een coachingsfunctie voor patiënten aan toegevoegd. Tijdens deze sessie deelt Tobias Bonten de ervaringen, opgedaan in het MyHeartCounts-project. Daarnaast leert de deelnemer hoe je op een goede, verantwoorde manier data verzameld met behulp van een app, voor wetenschappelijk onderzoek. https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/myheartcounts/

Dr. Tobias Bonten, LUMC, Spiegelgroeplid, Projectleider, Epidemioloog, huisarts in opleiding | Vertegenwoordiger implementatie e-Health NHG - Nederlands Huisartsen Genootschap

Patiëntportaal voor ouders en kinderen bij Intensive Care opname
10:50 - 11:10
Nanette Stevens MSc, VUmc
Digitale verbondenheid
Medisch specialist
Verpleegkundige

Het patiëntportaal voor ouders en kinderen bij IC-opname van het kind, is ontwikkeld door VUmc en AMC. Opname op de afdeling Intensive Care Kinderen kan emotioneel erg heftig zijn. Goede, ter zake doende informatievoorziening is daarbij van grote waarde. Het portaal omvat hoogwaardige informatie, terugkoppeling van poliklinische resultaten (van nazorg en follow-up consulten) en een contactfunctie. In deze sessie vertelt Nanette Stevens over de aanpak en de lessen die zijn geleerd. En gaat ze in op de successen die al zijn geboekt. https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/follow-me-programma/

Drs. Nanette Stevens, VUmc, Projectleider, Projectleider Follow Me programma

Medical Dashboard: actuele tweedelijns informatie beschikbaar voor eerste lijn
11:10 - 11:30
Dr. Paul van der Boog, LUmc
Digitale verbondenheid
Medisch specialist
Huisartsen

Herkent u het probleem? De patient komt bij de huisarts, maar de huisarts heeft geen up-to-date informatie vanuit het ziekenhuis gekregen. Het project Medical Dashboard gaat voor een constructieve oplossing. Informatie-overdracht vanuit het ziekenhuis naar de huisarts is van essentieel belang, maar het maken van specialistenbrieven is niet meer van deze tijd. Laat huisartsen zelf real time de juiste informatie uit het ziekenhuis bekijken: een win-win-situatie: de huisarts is up-to-date geïnformeerd, de specialist is af van al dat brieven schrijven en de patiënt is verzekerd van een goed geïnformeerde huisarts.
Wat staat er precies in een specialistenbrief voor de huisarts? Een voorgeschiedenis, medicatie, laboratoriumuitslagen en conclusie/beleid. Binnen dit project worden de gegevens op systematische wijze binnen een Medical Dashboard getoond. De huisarts kan dit Medical Dashboard zonder apart in te loggen direct vanuit zijn EPD (HIS) benaderen. Als de patiënt op het spreekuur van de huisarts komt, kan de huisarts op dát moment de laatste gegevens uit het ziekenhuis inzien. Tijdens deze sessie gaan we in op de realisatie van dit project.
Dr. Paul van der Boog, LUmc, Projectleider, Internist-nefroloog

Consult replay
11:30 - 11:50
Drs. Coline de Jong
Digitale interactie
Medisch specialist
Management

Uit onderzoek is gebleken dat 40% tot 80% van de informatie die artsen tijdens een consult delen met hun patiënt, niet blijft hangen. In het project ‘Consult replay’ is een applicatie opgezet die het voor patiënten mogelijk maakt om het consult met hun arts terug te luisteren, via het patiëntportaal van het ziekenhuis. Een boeiend experiment (juridisch, ethisch en technisch) waarin al in de voorbereidingsfase sprake was van co-creatie tussen patiënten en zorgverleners.
Tijdens deze sessie zal Coline de Jong ingaan op de leerervaringen die zij en haar team hebben opgedaan gedurende het project.
https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/technische-mogelijkheden-van-videotoepassingen/
Drs. Coline de Jong, Erasmus MC, Projectleider, Organisatie-adviseur | Projectleider bij Management Advies

Safe@home: E-health in de geboortezorg - Implementatie van telemonitoring van bloeddruk en klachten bij hoog risico zwangeren.
11:50 - 12:10
Dr. Mireille Bekker
Digitale interactie
Medisch specialist

In het project Safe@Home is een app ontwikkeld waarmee hoogrisico zwangere vrouwen hun zwangerschap thuis kunnen monitoren en dus drastisch minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Met gebruik van een digitale omgeving krijgt de patiënt haar regierol terug. Een verbetering van de zorg-ervaring voor zowel patiënt als zorgverlener.
Tijdens deze sessie presenteert Mireille Bekker de resultaten van het project Safe@home. waarin het effect van digitale thuismonitoring op de geboortezorg is geëvalueerd. Daarnaast deelt zij de ervaringen met opschaling van deze zorginnovatie naar andere geboortecentra.
https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/safehome-study/
Dr. Mireille Bekker, UMC Utrecht, Projectleider, Gynaecoloog-Perinatoloog | UMC Utrecht

Lunchpauze met gelegenheid tot netwerken
12:10 - 13:10

Wireless vitals
13:10 - 13:30
Drs. Martine Breteler
Digitale verbondenheid
Medisch specialist
Verpleegkundige

Symptomen van achteruitgang bij postoperatieve patiënten die van de Intensive Care komen en op een verpleegafdeling liggen, zoals een verandering in de hartslag of ademhaling, worden te vaak te laat of zelfs niet herkend, met alle gevolgen van dien. Met het project Wireless Vitals wordt onderzocht in hoeverre de vitale functies van postoperatieve patiënten betrouwbaar gemonitord kunnen worden met behulp van wearables en wat er nodig is om deze vorm van telemonitoring te implementeren op een verpleegafdeling en in de eerste dagen thuis na ontslag.
Tijdens deze sessie zal Martine Breteler inzicht geven in de potentie van het gebruik van wearables, zowel in Medium Care, op de verpleegafdeling als thuis. Tevens worden de lessons learned en de uitdagingen vanuit het perspectief van patiënten, mantelzorgers, verpleegkundigen en artsen besproken.
https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/wireless-vitals/
Drs. Martine Breteler,UMC Utrecht, Projectleider, Product researcher FocusCura | Promovendus

E-Health werkplaats voor verpleegkundigen
13:30 - 13:50
Drs. Hetty Woltjer
Digitale interactie
Medisch specialist
Verpleegkundige

Digitaal werken, ook dat nog … Bij het verlenen van zorg zullen steeds vaker digitale processen meespelen. Informatiesystemen vragen om nieuwe werkwijzen waarin lang niet iedereen even makkelijk meekan. In het project ‘e-health werkplaats voor verpleegkundigen’ is onderzocht in welke mate verpleegkundigen moeite hebben de digitale ontwikkelingen in de zorg bij te houden en hoe zij daarin ondersteund kunnen worden.
Tijdens deze sessie zal Hetty Woltjer de resultaten delen van een kwalitatief onderzoek onder verpleegkundigen met de focus op de problemen die de overgang naar digitaal werken met zich mee kan brengen. Tevens doet ze diverse suggesties voor ondersteuning en begeleiding van deze beroepsgroep, zodat ook zij digitale aansluiting vinden.
https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/e-health-werkplaats-voor-zorgverleners/
Drs. Hetty Woltjer, Radboudumc, Projectleider, Adviseur Procesverbetering & Innovatie

Fundamentals of Clinical Data Science (ebook)
13:50 - 14:10
Dr. Pieter Kubben
Digitale interactie
Medisch specialist
Studenten

Personalised medicine staat nog in de kinderschoenen, maar is geweldig in ontwikkeling. Echter, de meeste medici hebben weinig tot geen achtergrondkennis hoe je datatechnologie moet gebruiken om tot zorg op maat te komen. In het project Fundamentals of Clinical Data Science is een open access e-book ontwikkeld, gericht op zorgprofessionals, dat de basiskennis van clinical data science (o.a. machine learning, predicitive analytics, clinical decision support, big data) behandelt. Dit om de opschaling van evidence-based personalized medicine te bevorderen.
Tijdens deze sessie presenteert Pieter Kubben het gratis (open-access) eBook en neemt hij een voorschot op hoe dit beschikbaar zal komen voor medici. https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/data-science-for-health/

Dr. Pieter Kubben, Maastricht UMC+, stuurgroeplid, Projectleider

e-Health PROMIS
14:10 - 14:30
Linda Mook MSc.
Digitale interactie
Medisch specialist
Verpleegkundige

De strategische agenda van Waardegedreven zorg bestaat uit een aantal stappen rond een patiënt met een eenduidige medische conditie . Als onderdeel wordt een ondersteunend IT-platform opgezet voor het digitaal uitzetten van vragenlijsten naar patiënten. Om te voorkomen dat patiënten die het ziekenhuis bezoeken veel verschillende en lange vragenlijsten ontvangen beoogde het Erasmus PROMIS in te voeren.
PROMIS bestaat uit e-itembanken voor het uitvragen van uitkomsten bij patiënten. Alle items zijn gekalibreerd op dezelfde schaal met behulp van Item Response Theorie (IRT). Uit een itembank kunnen vragen worden geselecteerd voor gebruik in de zorg als klassieke vragenlijst of als Computer Adaptive Test (CAT). Bij CAT worden vragenlijsten afgenomen via computer of smartphone. Een algoritme selecteert uit een itembank de vragen die voorgelegd worden op basis van het antwoord op de vorige vraag (adaptief). Na elke vraag maakt de computer een schatting van iemands score plus nauwkeurigheid. Wanneer de gewenste nauwkeurigheid wordt bereikt stopt de computer met vragen stellen (gem 3-7 vragen).
Deze lezing geeft inzicht op welke (technische) wijze PROMIS in een ziekenhuis ingevoerd kan worden en de werking van de PROMIS-itembanken.

Linda Mook MSc

Mijn Knieoperatie app
14:30 - 14:50
Mr. Vivian Hoogland
Digitale interactie
Medisch specialist
Management

Sinds de introductie van mobile devices is het aanbod van apps enorm gegroeid en ook de gezondheidszorg wordt overspoeld door nieuwe initiatieven en medische apps. De vraag is of dit de meest logische ontwikkeling is of dat we als zorgverlener veel beter na moeten denken over het slim “hergebruiken” van reeds bestaande technologie? Tijdens het traject waarbij er werd gezocht naar een digitale manier om patiënten, die in aanmerking komen voor een nieuwe knie, meer regie te geven is men tot nieuwe inzichten gekomen. Vivian neemt u in deze sessie mee in de zoektocht en bevindingen.

Mr. Vivian Hoogland, Plv stuurgroeplid, Projectleider eHealth, Poli- en Beddenhuis van de toekomst

Wisseling zalen
14:50 - 15:10

Onderwijsmaterialen module: “Ontwikkel je eigen eHealthapp”
10:30 - 10:50
Drs. Jan Hendrik Leopold
Digitale interactie
Studenten

Een online onderwijsmodule waarbinnen geneeskundestudenten leren hoe je een goede e-healthapp ontwerpt. Dat is wat het project ‘Ontwikkel je eigen eHealthapp’ heeft voortgebracht. Dankzij het Citrienfonds kunnen geneeskundestudenten in heel Nederland deze module als keuzevak aan hun curriculum toevoegen. Tijdens deze sessie geeft Jan Hendrik Leopold inzicht in de werking van deze onderwijsmodule en de praktische implicaties voor opleidingen met betrekking tot de implementatie ervan.
https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/ontwikkeling-keuzevak-online-module-how-to-build-your-own-medical-app/
Drs. Jan Hendrik Leopold, AMC, Projectleider, Assistant Professor Klinische Informatiekunde AMC

Changing Mind and Metabolism: de PiekFit App
10:50 - 11:10
Dr. Marise Kasteleyn
Digitale interactie
Medisch specialist
Verpleegkundige

In het project ‘Changing mind and Metabolism’ is een app – PiekFit - ontwikkeld die mensen met (pre)diabetes helpt hun eetgewoonten te wijzigen. De app biedt inzicht in de glycemische index van voedingsmiddelen en zodoende in de inname van snelle koolhydraten en suikers.
Tijdens deze sessie bespreekt Marise Kasteleyn de ontwikkel-uitdagingen zoals: waarborging van een wetenschappelijke basis voor de inhoud van de app; de ervaringen met onderzoek op basis van app-based data en de ondersteuning daarbij door Apple Researchkit. Tot slot gaat ze in op de resultaten uit de pilot studie.
https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/changing-mind-metabolism/
Dr. Marise Kasteleyn, LUMC, plaatsvervangend Stuurgroeplid

Integreren van het patiëntportaal in het proces van medicatieverificatie
11:10 - 11:30
Dr. Joanna Klopotowska
Digitale interactie
Management
Huisartsen

In het project ‘MijnDossier voor mijn medicatie’ wordt gewerkt aan de mogelijkheid voor patiënten om hun medicatie zelf in te voeren en beheren op het patiëntportaal van het ziekenhuis. Het is daarbij niet de bedoeling dat patiënten hun medicatiedossier exclusief in eigen hand gaan krijgen. Het ziekenhuis houdt controle op de juistheid van de gegevens, maar aan een actiever inbreng van de patiënt levert mogelijk veel voordelen op. Van bevorderen van therapietrouw en mogelijkheden voor shared decision making tot een medicatiebeoordeling door de ziekenhuisapotheek.
Tijdens deze presentatie worden de verschillende uitdagingen zoals patiënt actief betrekken bij het proces van medicatieverificatie, interoperabiliteit van verschillende systemen; patiënten met lage digitale en/of gezondheid vaardigheden; technische (on)mogelijkheden van het EPD/patiëntenportaal aan u gepresenteerd.
Dr. Joanna Klopotowska, VUmc, Projectleider, Postdoc onderzoeker en ziekenhuisapotheker

PROfeel – een app voor tieners die last hebben van vermoeidheid
11:30 - 11:50
Dr. Sanne Nijhof
Digitale interactie
Medisch specialist
Verpleegkundige

In deze sessie gaan we in op de Ecological Momentary Assesments (EMA) meetmethoden en de mogelijkheden daarvan in de klinische praktijk. Dit doen we aan de hand van de PROfeel app. PROfeel is een app bedoeld om tieners met een langdurige ziekte die last hebben van vermoeidheid en/of pijn meer grip te geven op hun klachten. Via de app worden de ervaren klachten en ook factoren in denken, doen en voelen over het verloop van tijd gemeten. Tieners vullen 6 weken lang elke dag 3-5 keer in hoe ze zich voelen en wat ze doen. Invullen kost ongeveer 1 minuut tijd per meetmoment. De app meet standaard vermoeidheid, slaap, fysieke en sociale activiteit en ook individuele factoren zoals door de jongere toegevoegd. Zowel positieve geassocieerde factoren, zoals sociale steun, als factoren die de vermoeidheid in stand kunnen houden, zoals piekeren, worden in kaart gebracht. Dit leidt tot een persoonlijk rapport wat deelnemers meer inzicht geeft in hun klachten en daarbij ook meer regie over hun eigen klachten.
Na deze sessie heeft de deelnemer inzicht in hoe EMA werkt, hoe deze meetmethode kan helpen om meer grip te krijgen op klachten en de patiënt zelf de regie terug te geven en wat de verschillende mogelijkheden van het gebruik van deze app/meetmethode in de toekomst zijn.

Dr. Sanne Nijhof, UMC Utrecht, Projectleider; Kinderarts en (postdoc) onderzoeker | UMC Utrecht

ReValidate!-Online
11:50 - 12:10
Drs. Riëtte Meijer
Digitale verbondenheid
Medisch specialist
Verpleegkundige

ReValidate!-Online: de ontwikkeling van een online sociaal platform voor polsrevalidatie Sensortechnologie wordt nog maar weinig benut in revalidatie, terwijl laagdrempelige toepassingen zeer veel potentie lijken te hebben. De succesvolle game ReValidate!, speciaal ontwikkeld voor patiënten die revalideren van een polsbreuk, is zo’n toepassing. Met een bijdrage uit het NFU-Citrienfonds werd het platform ReValidate!-Online ontwikkeld, dat patiënten die deze game gebruiken, in staat stelt hun sociale netwerk bij hun revalidatie te betrekken. Dit om de therapietrouw verder te verhogen.
Tijdens deze sessie vertelt Riëtte Meijer welke uitdagingen er kwamen kijken bij de ontwikkeling van dit online sociaal revalidatieplatform, hoe met deze uitdagingen is omgegaan en op welke manier deze ervaringen bruikbaar kunnen zijn voor de ontwikkeling van andere revalidatietoepassingen.
https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/revalidate/
Drs. Riëtte Meijer, AMC, Projectleider, Arts-onderzoeker

Lunchpauze met gelegenheid tot netwerken
12:10 - 13:10

Sticky exercises
13:10 - 13:30
Drs. Barend Heeren
Digitale interactie
Medisch specialist
Fysiotherapeut
Verpleegkundige

Sticky exercises biedt een oplossing om gepersonaliseerd te revalideren. Actief uitvoeren van fysiotherapie oefeningen is voor veel mensen lastig. Geen tijd is de meest gehoorde reden voor het niet uitvoeren van oefeningen, daarnaast worden oefeningen vaak onbewust foutief uitgevoerd. Een revalidatieproces kan daardoor onnodig lang duren. Door visuele triggers (stickers) te plakken op plekken waar iemand dagelijks aanwezig is, word je herinnerd aan het doen van een korte oefening op die plek. De sticker biedt tevens de mogelijkheid om een filmpje te starten waar je zelf de oefening op uitvoert met persoonlijke instructies van de fysiotherapeut.
Dit wordt gedaan met behulp van Near Field Communication (NFC) technologie, bekend van contactloos betalen. Zodra je je smartphone bij de sticker houdt, start automatisch het filmpje op de telefoon. De “app” registreert hoe vaak de patiënt de stickers scant en daarnaast wordt de patiënt dagelijks gevraagd om een pijnregistratie. De zorgprofessional kan (mede) op basis van deze gegevens de therapie aanpassen op een volgend consult; dit is echter ook op afstand, tussen de consulten door mogelijk. Dit biedt naar verwachting op termijn ook mogelijkheden voor het naadloos doorbehandelen vanuit 2e naar 1e lijns zorg. In deze sessie demonstreren we de werking van “Sticky exercises”.

Drs. Barend Heeren, Radboud UMC, Projectleider, Program Manager Hereismydata™ | Radboud REshape & Innovation Center

Wat vinden patiënten en zorgverleners van MijnRadboud?
13:30 - 13:50
Tjitske Vreugdenhil, Arts Onderzoeker Radboud umc
Digitale verbondenheid
Medisch specialist
Verpleegkundige

De aanname luidt dat patiënten die over hun data kunnen beschikken, meer regie willen nemen over hun gezondheid. Amerikaans onderzoek of dat ook zo is, is niet eensluidend. Dus besloot het Radboud om eigen onderzoek te doen. Patienten zijn enthousiast, de zorgprofessionals zien de meerwaarde ook, maar het onderzoek registreerde ook terughoudendheid.

Tjitske Vreugdenhil, Arts Onderzoeker Radboud umc

Validatie van de Nederlandse eHealth Impact Questionnaire (eHIQ-NL)
13:50 - 14:10
Drs. Koen Neijenhuijs
Digitale interactie
Studenten
Onderzoekers
GGZ

Het evalueren van e-health applicaties is ingewikkeld en tijdrovend. Technologie ontwikkelt zich snel en de standaard evaluatie procedures houden het vaak niet bij. Tussentijds gebruikers interviewen helpt om de relevantie te bewaken, maar kost ook veel tijd. De eHealth Impact Questionnaire, een gevalideerde vragenlijst beoogt de attitude van eHealth gebruikers te meten. In het project eHIQ-NL is deze questionnaire vertaald naar het Nederlands en uitgebreid gevalideerd in meerdere groepen e-health-gebruikers.
Tijdens deze sessie bespreekt Koen Neijenhuijs zowel de validatie als de mogelijke toepassingsmogelijkheden van de Nederlandse eHealth Impact Questionnaire. https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/de-nederlandse-e-health-impact-questionnaire-ehiq/

Drs. Koen Neijenhuijs, VUmc, Projectleider

GET-it: e-health en zorginnovatie in de Psychiatrie
14:10 - 14:30
Dr. Tamar van Raalten
Digitale interactie
Verpleegkundige
GGZ

GET-it richt zich op patiënten met cognitieve problemen na elektroconvulsietherapie (ECT); een ingrijpende behandeling voor ernstige depressie. Na die behandeling klaart de depressie meestal aanzienlijk op. Maar geheugenproblemen die kunnen ontstaan, belemmeren soms verder herstel. In dit project onderzoeken we de impact van cognitieve problemen na ECT en de mogelijkheden van e-health om passende ondersteuning te bieden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een prototype van een app voor deze doelgroep.
Tijdens deze sessie neemt Tamar van Raalten u mee in de zoektocht naar de mogelijkheden van eHealth om patiënten met cognitieve problemen beter te ondersteunen in hun dagelijkse functioneren.
https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/get-it/
Dr. Tamar van Raalten, UMC Utrecht, Projectleider, GZ-psycholoog i.o.t. Klinisch Psycholoog

Wisseling zalen
14:50 - 15:10

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen